WWFT verklaring

Melding en Controle (WWFT)

Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT)

Bepaalde vormen van dienstverlening door (kandidaat)-notarissen, advocaten, belastingadviseurs, (register)-accountants en makelaars in onroerende zaken, vallen onder de werkingssfeer van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT).

Op grond van de WWFT moeten de bovengenoemde dienstverleners een cliëntenonderzoek doen, ingeval aan hen advies of het verlenen van bijstand wordt gevraagd in de navolgende (voorgenomen) transacties:

  • aan- of verkopen van onroerende zaken;
  • beheren van gelden, effecten of andere waarden;
  • het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen;
  • het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen;
  • bepaalde werkzaamheden op fiscaal gebied.

Onderdeel van het cliëntenonderzoek is het identificeren van de cliënten en het verifiëren van de identiteit. Van natuurlijke personen zal de identiteit worden vastgesteld door middel van een geldig legitimatiebewijs, hetzij in persoon op ons kantoor danwel bij een ander notariskantoor. Het kan zijn dat een ander kantoor daar kosten voor in rekening brengt.

Ten aanzien van rechtspersonen zal tevens de uiteindelijk belanghebbende moeten worden geïdentificeerd. Ook wel genoemd de ‘Ultimate Beneficial Owner’ (UBO). De WWFT verstaat onder een ‘UBO’:

  • Een natuurlijke persoon die een belang houdt van 25% van het kapitaalbelang of meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de aandeelhoudersvergadering van een rechtspersoon anders dan een stichting, danwel op andere wijze feitelijke zeggenschap kan uitoefenen in deze rechtspersoon, tenzij deze rechtspersoon een beursvennootschap is.
  • Een begunstigde van 25% of meer van het vermogen van een stichting of een trust of diegene die een bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van een stichting of een trust.

In de meeste gevallen kan het vaststellen van de identiteit van de ‘UBO’ geschieden door het afgeven van een verklaring van de betreffende cliënt omtrent deze persoon en de juistheid van de identiteit. In voorkomende gevallen zullen wij bij het verlenen van onze diensten u om bovengenoemde gegevens vragen.

Krachtens de WWFT hebben notarissen een meldingsplicht bij de Dienst Nationale Recherche, Financial Intelligence Unit-Nederland indien aan hen een dienst wordt gevraagd waarvan het vermoeden bestaat dat deze een relatie heeft met witwassen en/of financieren van terrorisme. Het feit dat er een melding wordt gedaan mag niet aan de cliënt bekend worden gemaakt.

Als u nadere informatie wenst over de uitvoering van de WWFT binnen ons kantoor kunt u contact opnemen met één van de notarissen of medewerkers van ons kantoor.