Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
voor Seinstra Van Rooij notarissen

Artikel 1

Seinstra Van Rooij notarissen (“de maatschap”) is een maatschap van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (deze vennootschappen hierna genoemd: “de maten”). Een lijst van de maten wordt op verzoek toegezonden.

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij de maatschap als (potentiële) opdrachtnemer en/of verlener van diensten optreedt of andere werkzaamheden verricht. De algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van de maatschap maar ook ten behoeve van de (voormalige) maten alsmede hun (voormalige) bestuurders, alle andere personen die voor de maatschap werkzaam zijn, alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door de maatschap zijn ingeschakeld, alsmede alle personen voor wier handelen de maatschap aansprakelijk zou kunnen zijn dan wel de eventuele erfgenamen van alle voornoemde personen.

Artikel 3

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven en aanvaard door de maatschap, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (“BW”) dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 4

Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door de maatschap opgemaakte (concept)-akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

Artikel 5

In geval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van de opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijk persoon tevens opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon. 

Artikel 6

 1. Bij de uitvoering van een aan de maatschap verstrekte opdracht, laat de maatschap zich bijstaan door personen, die voor de maatschap werkzaam zijn en/of personen die bij de uitvoering van enige opdracht door de maatschap zijn ingeschakeld. Het staat de maatschap vrij om verleende opdrachten en werkzaamheden onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen maten en werknemers van de maatschap te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
 2. De maatschap zal bij het inschakelen van derden, die niet in de maatschap werkzaam zijn, zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De maatschap is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van tekortkomingen van genoemde derden. Elke opdracht aan de maatschap houdt in, de acceptatie van opdrachtgever van eventuele bedingen waarbij deze derden beogen hun aansprakelijkheid te beperken. De maatschap is bevoegd om namens opdrachtgever aansprakelijkheid beperkende bedingen van derden te aanvaarden.

Artikel 7

 1. Voorzover er op grond van verordeningen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (“KNB”) geen dwingende regels bestaan omtrent de hoogte van het in rekening te brengen tarief, wordt het honorarium – tenzij anders overeengekomen en/of voor de verrichtte diensten en werkzaamheden een vast tarief wordt gerekend – berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door de maatschap vast te stellen uurtarief.
 2. De maatschap licht een opdrachtgever tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van de opdracht. De maatschap informeert de opdrachtgever tijdig wanneer er meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan hiervoor bedoeld.
 3. De door de maatschap ten behoeve van de opdrachtgever betaalde kosten (waaronder begrepen: algemene kantoorkosten, zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) worden separaat in rekening gebracht.
 4. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke vertragingsrente van artikel 6:119a BW verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op de invordering voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Indien binnen de vervaltermijn geen (volledige) betaling is ontvangen, kan de maatschap haar werkzaamheden opschorten nadat de opdrachtgever daarvan in kennis is gesteld. De maatschap is niet aansprakelijk voor schade die dientengevolge ontstaat.
 6. De maatschap brengt het honorarium niet ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de opdrachtgever.
 7. De opdrachtgever machtigt de maatschap hierbij onherroepelijk om over te gaan tot verrekening van declaraties met betrekking tot enige zaak die bij de maatschap in behandeling is, met de door de maatschap gehouden saldi van de opdrachtgever.

Artikel 8

 1. Indien de maatschap in verband met de uitvoering van een opdracht aansprakelijk wordt gesteld voor aan de opdrachtgever of aan (een) derde(n) toegebrachte schade, is de totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. De aansprakelijkheid van de maatschap is beperkt tot het bedrag dat krachtens door de maatschap afgesloten beroepsaansprakelijkheids­verzekeringen wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot een maximum van € 25.000.000,00 per gebeurtenis per notaris per jaar en een jaarmaximum van € 50.000.000,00 per verzekeringsjaar per notaris en voorts onder toepasselijk verklaring van de door de KNB voor de beroepsaansprakelijkheid van notarissen opgestelde algemene voorwaarden.
 2. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering als bedoeld in dit artikel plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de maatschap jegens opdrachtgevers beperkt tot driemaal het door de maatschap in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.
 3. De in het eerste lid omschreven beperking van de aansprakelijkheid geldt tevens voor het geval de maatschap aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door de maatschap bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.

Artikel 9

 1. Ingeval de opdrachtgever of een derde klachten heeft over de uitvoering van de opdracht, dient hij de maatschap daarvan binnen twee maanden na ontdekking van de tekortkoming, althans nadat de tekortkoming redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, bij gebreke waarvan hij geen beroep meer erop kan doen, dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd.
 2. Alle rechtsvorderingen en verweren van de opdrachtgever, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd, verjaren door verloop van één (1) jaar na de overeenkomstig lid 1 gedane kennisgeving.
 3. De opdrachtgever vrijwaart de maatschap tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die de maatschap voor de opdracht heeft verricht. 

Artikel 10

Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 11

De maatschap houdt zich aan de regelgeving voortvloeiende uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Krachtens de WWFT hebben notarissen een meldingsplicht bij de Dienst Nationale Recherche, Financial Intelligence Unit-Nederland indien aan hen een dienst wordt gevraagd waarvan het vermoeden bestaat dat deze een relatie heeft met het witwassen van gelden en/of het financieren van terrorisme. Ingevolge de WWFT mag het feit dat er een melding wordt gedaan, niet aan de opdrachtgever bekend worden gemaakt. Op grond van de WWFT is de maatschap verplicht zich te vergewissen van de identiteit van de opdrachtgever. In het dossier worden kopieën van de identiteitsgegevens van de opdrachtgever opgenomen. De maatschap betaalt op grond van de desbetreffende Beleidsregel van de KNB alleen cliëntengelden uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de bedoelde Beleidsregel genoemde uitzonderingen. De overdracht van een vordering als bedoeld in artikel 3:83 van het Burgerlijk Wetboek op de maatschap is uitgesloten. De verpanding van een vordering op de maatschap is eveneens uitgesloten.

Artikel 12

Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie Notariaat bevoegd. 

Artikel 13

Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze algemene bepalingen.

Artikel 14

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld. Desgevraagd verstrekt de maatschap een Engelse vertaling; de Nederlandse tekst is bindend.